I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności oprogramowanie oraz bazy danych, dostępnego pod adresem www.wwcr.pl (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis internetowy”).

1.2. Właścicielem Serwisu jest spółka pod firmą Info Veriti Polska Adam Kniewski Sp. j., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-233, ul. Serwituty 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281199, NIP 522-28-54-188, REGON 140979892 (dalej jako: „Info Veriti”). Dane kontaktowe:

– e-mail: infoveriti@infoveriti.pl

– tel: (22) 589-86-96 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Za pośrednictwem Serwisu Info Veriti świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na możliwości zamawiania raportów handlowych o firmach zagranicznych.

1.5. Info Veriti zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.

1.6. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z Usług w okresie testowym, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa.

II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. Info Veriti zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.

2.3. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania Serwisu oraz składania zamówień na raporty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Chrome, Mozalia FireFox, Opera lub nowszych,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies  

2.4. Info Veriti nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Info Veriti.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Info Veriti, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

3.3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych niż Użytkownik.

3.4. Nabywca nie może rozpowszechniać Serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.

3.5. Użytkownik nie może korzystać z Usług:

– w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług,

– w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

– w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego Info Veriti, – wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.

3.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 3.2.-3.5. powyżej, Info Veriti może niezwłocznie zablokować jego konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

3.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie logotypu charakteryzującego firmę

Użytkownika na stronach internetowych Serwisu w sekcjach, w których Info Veriti umieszcza logotypy innych Użytkowników.

3.8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.

3.9. Info Veriti przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

IV. Szczegółowe zasady korzystania z Usług

4.1. Info Veriti w ramach świadczonych Usług może udostępniać określone Usługi, w szczególności raporty bezpłatne. Ilość Usług (raportów), jakie Info Veriti udostępniała będzie bezpłatnie zależy od Info Veriti i jest dowolnie modyfikowana przez Info Veriti. Z tytułu nieotrzymania przez Użytkownika bezpłatnych Usług (raportów), Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Info Veriti.

4.2. Zakupiony raport wysyłany jest do Użytkownika w formie pliku pdf na podany adres e-mail.

4.3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

4.4. W oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Użytkownik akceptując

Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez Info Veriti:

– faktur VAT

– faktur korygujących

– duplikatów faktur VAT

w formacie PDF, na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu. Istnieje możliwość cofnięcia niniejszej akceptacji, która może zostać wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail faktury@infoveriti.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres Info Veriti. Po otrzymaniu takiej informacji faktury będą przesyłane drogą pocztową.

V. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu

5.1. W celu otrzymania indywidualnego loginu i hasła do Serwisu Info Veriti niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu.

5.2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz jego zaakceptowaniu.

5.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących danych:

– imienia i nazwiska,

– adresu e-mail (firmowego).

Opcjonalnie Użytkownik może podać:

– numer telefonu,

– nazwę podmiotu gospodarczego, który Użytkownik reprezentuje,

– adres podmiotu gospodarczego,

– NIP podmiotu gospodarczego,

5.4. Warunkiem rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.5. Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje Regulamin.  

VI. Zasady odpowiedzialności

6.1. Info Veriti prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże ze względu na technikę świadczenia usług online Info Veriti nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

6.2. Info Veriti dokłada staranności, aby dostarczone w Serwisie internetowym informacje były rzetelne i kompletne, jednakże ze względu na technikę zbierania danych istnieje m.in. ryzyko powielania (kumulacji) informacji z jednego źródła przy jednoczesnym braku możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących ze źródeł niezależnych od Info Veriti. W związku z powyższym Info Veriti nie gwarantuje, ze ww. informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne i nie będzie z tego tytułu ponosić odpowiedzialności.

6.3. Info Veriti nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika. W granicach dopuszczalnych prawem Info Veriti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Serwisu internetowego, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.

6.4. Odpowiedzialność Info Veriti względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Użytkownika faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.

VII. Zakończenie korzystania z Serwisu

7.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

7.2. Info Veriti może odmówić lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy:

– Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nie aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– Info Veriti uprzednio wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosił Użytkownik, – zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem,

– zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,

– Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

7.3. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Info Veriti.

7.4. Info Veriti zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

8.1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Info Veriti – jako administratora danych – w celu świadczenia przez Info Veriti Usług za pośrednictwem Serwisu.

8.2. Info Veriti przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

8.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania . W związku z korzystaniem z serwisu i akceptacją regulaminu dane Użytkownika przetwarzane są dla celów zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług w serwisie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Usunięcie danych przez administratora nie zawsze będzie możliwe, jeśli istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych, takie jak pewnie uzasadniony interes administratora danych związany z dochodzeniem roszczeń.

8.4. W sytuacji udzielenia przez Użytkownika wymaganej prawem zgody, dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym informacji handlowych Info Veriti

8.5. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Info Veriti (w tym zasad przetwarzania danych Klientów – Użytkowników Serwisu lub osób działających w imieniu Klientów) dostępne są na stronie internetowej Serwisu w Polityce Prywatności.

8.6. Info Veriti wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.

IX. Poufność

9.1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania każdej informacji, jej części lub komentarza, składających się na informacje gospodarcze zawarte w Serwisie internetowym, jako ściśle poufnych. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb własnych Użytkownika, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

9.2. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany nie udostępniać, nie przekazywać i nie ujawniać uzyskanych informacji z Serwisu internetowego, ich części lub komentarza osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci i formie, chyba ze obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub za wyraźnym, pisemnym zezwoleniem Info Veriti.

9.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim Info Veriti jako źródła uzyskania ww. informacji, chyba ze obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa lub za wyraźnym, pisemnym zezwoleniem Info Veriti.

9.4. Użytkownik nie może żądać ujawnienia źródeł pochodzenia dostarczonych informacji ani kryteriów ich doboru.

X. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres Info Veriti, wskazany w Regulaminie.

10.2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

– Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

– przedmiot reklamacji,

– okoliczności uzasadniające reklamację.

10.3. Info Veriti rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

10.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Info Veriti zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Info Veriti.

11.2. Info Veriti zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub regulaminów konkretnych usług w dowolnym czasie, m.in. w przypadkach:

– dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń

mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,

– zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

– zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

– wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

– zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Info Veriti, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

– zmian formalno-organizacyjnych po stronie Info Veriti.

11.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu www.infoveriti.pl, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

11.4. Bez zgody Info Veriti wyrażonej na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

11.5. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

11.6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

11.7. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

11.8. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych

Back to Top